top of page

Volunteer

Vai trò tình nguyện viên tại Festival - Tổng số tình nguyện viên cần thiết: 24

 

Nếu bạn quan tâm đến việc hỗ trợ và trở thành tình nguyện viên tại Mad Visions IFP 2022, chúng tôi có sẵn các vị trí này. Đây có thể là cơ hội tuyệt vời cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tham gia một nhóm liên quan đến nghệ thuật và điện ảnh, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trong một sự kiện và nền văn hoá gây thu hút.

 

Các tình nguyện viên sẽ làm việc theo ca 3,5 giờ và sẽ nhận được huy hiệu VIP 2 ngày cho Mad Visions IFP 2022.

 

Các vị trí Tình nguyện viên Có sẵn

 

- Người Phục vụ Phòng Chiếu phim - Tổng cộng 4 phòng - Ngày 10 tháng 6 (5:00-8:30) và 11 tháng 6 (1:00 - 8:30)

4 người cho đêm thứ nhất 

8 người cho ngày thứ hai

Mô tả - Phụ trách chiếu phim trong phòng được chỉ định.

Sẽ phát danh sách phim từ tệp, theo khung thời gian của lịch chiếu.

Đảm bảo âm thanh / hình ảnh đạt tiêu chuẩn trong suốt ca làm việc.

Giám sát sức chứa của phòng.

 

- Người Quản lý Quầy vé/Lối vào - ngày 10 tháng 6 (5:00-8:30) ngày 11 tháng 6 (1:00-8:30)

 2 người đêm 1 (2 ca)

 4 người ngày 2 (4 ca)

Mô tả - Đứng quầy vào cửa và quét / lấy vé để đổi lấy dây đeo tay.

Phát tờ rơi về chương trình.

Tận hưởng chương trình.

 

- Nhân viên Tiền Sự kiện - Thứ Năm, ngày 9 tháng 6 (5: 00-10: 00) Thứ sáu, ngày 10 tháng 6 (9: 00-1: 00)

4 người

Mô tả - Hỗ trợ biến DAS & De Egg Building thành trải nghiệm nối kết phim độc lập điện ảnh.

Đặt trải nghiệm xem

Hỗ trợ hậu cần trong việc kiểm tra thiết bị công nghệ âm thanh và hình ảnh (máy chiếu, bảng âm thanh, loa, màn hình)

Các việc ngẫu nhiên khác nhau

Tận hưởng chương trình

 

Nếu bạn muốn tham gia theo bất kỳ cách nào, chúng tôi rất muốn nghe từ bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể hỗ trợ cho bất kỳ vai trò nào ở trên, hoặc có thể theo một số cách khác. Vui lòng bao gồm tất cả các chi tiết liên hệ của bạn và bất kỳ thông tin nào về vị trí bạn muốn đảm nhận tại sự kiện. Tình nguyện viên cho một ca sẽ cho bạn Thẻ VIP 2 Ngày cho Mad Visions IFP.

 

Liên hệ: CWB@madvisionsfilmfest.com 

             datho@madvisionsfilmfest.com

Volunteer Roles at Festival - Total Volunteers Needed: 24

 

If you’re interested in lending support and becoming a volunteer at Mad Visions IFP 2022, we have positions available. This can be a great opportunity for anyone interested in joining a team related to the arts and film, and gaining experience within an immersive culture and event. 

 

Volunteers will work a 3.5 hour shift and will receive a 2 day VIP badge to Mad Visions IFP 2022.

 

Volunteer Positions Available

 

-Film Screening Room Attendant - 4 Rooms total - June 10 (5:00-8:30) June11(1:00 - 8:30)

4 people for night one

8 people for day two

Description - Be in charge of screening the films in a designated room. 

Will play the film playlist from the file, according to the timeslot of the screening schedule. 

Make sure audio/visual is up to standard throughout the shift. 

Monitor the capacity of the room. 

 

-Ticket/Entrance Booth Handler - June 10 (5:00- 8:30) June 11(1:00-8:30)

 2 people night 1 (2 shifts)

 4 people day 2 (4 shifts)

Description - Attend the entrance booth and scan/take tickets in exchange for wristbands. 

Give out program pamphlets. 

Have fun.

 

-Pre Event Staff- Thursday June 9th (5:00- 10:00) Friday June 10th (9:00-1:00)

4 people

Description - Support in morphing DAS & De Egg Building into a cinematic indie film binder experience. 

Set viewing experience

Logistical support in testing audio and visual tech equipment (projectors, soundboards,    speakers, screens)

Various random oddities

Have fun

 

If you’re interested in getting involved in any way, we’d love to hear from you. Please contact us if you think you could lend support in any of the roles above, or perhaps some other way. Please include all of your contact details and any information on what position you would like to take on at the event. Volunteering for a shift grants you a 2 Day VIP Pass to Mad Visions IFP. 

 

Contact: CWB@madvisionsfilmfest.com

              datho@madvisionsfilmfest.com

bottom of page