top of page

Qũy MAD VISIONS hỗ trợ các nhà làm phim độc lập trong tương lai

NHẬN PROPOSAL TỪ CÁC NHÀ LÀM PHIM

Từ hôm nay đến 30/9/2022

Mad Visions IFP bắt đầu nhận từ các nhà làm phim Việt Nam độc lập trong nước để tài trợ cho một bộ phim trong tương lai. Khoản tài trợ này có thể thực hiện được thông qua việc bán vé mà chúng tôi nhận được từ Mad Visions IFP 2022 vừa rồi tại Ươm Art Hub. Chúng tôi sẽ chỉ chọn một nhà làm phim để trao khoản tài trợ.

Khoản tài trợ 

19,000,000 VNĐ

 

Yêu cầu

Nhà làm phim Việt Nam sống tại Việt Nam

Phim được quay/ sản xuất tại Việt Nam

Nhà làm phim độc lập (không có công ty sản xuất chuyên nghiệp)

Phim phải ở giai đoạn tiền sản xuất

 

Làm sao để đăng kí

Hãy cho chúng tôi biết bạn là ai

Cho chúng tôi biết lý do bạn quan tâm đến khoản tài trợ

Cung cấp cho chúng tôi thông tin về phim của bạn (Bao gồm càng nhiều chi tiết. Cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt)

Hãy cho chúng tôi biết bạn định sử dụng tiền như thế nào

Tổng chi phí sản xuất phim của bạn?

Mọi thứ khác mà bạn muốn đưa vào đề xuất của mình đều được hoan nghênh

Đề xuất của bạn có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, nhưng tiếng Anh được ưu tiên.

 

Gửi email đề xuất của bạn tới: CWB@madvisionsfilmfest.com

Mad Visions IFP Grant For Future Local Independent Film

NOW ACCEPTING PRPOSALS

From now until September 30th , 2022

Mad Visions IFP will be accepting proposals from independent local Vietnamese filmmakers for funding of a future film. This grant is made possible through ticket sales we received from our main event of 2022. We’ll be choosing only one filmmaker to award the grant to. 

Amount Granted

19,000,000 VND 

 

Requirements

Vietnamese filmmaker living in Vietnam

Film must be shot in Vietnam

Independent filmmaker (no professional production companies)

Film must be in pre-production stage

 

How to apply

Tell us who you are

Tell us why you are interested in the grant

Provide us with the concept of your film (include as much detail as possible. The more information provided, the better) 

Tell us how you  plan to use the money

Provide the estimated overall production value of your film

Anything else you would like to include in your proposal is welcome

Your proposal can be in either English or Vietnamese, but English is preferred. 


Email your proposal to: CWB@madvisionsfilmfest.com

bottom of page